Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Девин и Визията за развитие на града до 2020 г.

На 25 март 2015 г. Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 33, Целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Девин и Визията за развитие на града до 2020 г.

Гласували „за“ – 13, присъствали – 15, общ брой – 17.