Фокус групи за идентифициране на тематични области за интервениране и за изготвяне на предложения и идеи

На 03.02.2015 г. от 11:00 часа се проведоха 3 фокус групи за идентифициране на тематични области за интервениране и за изготвяне на предложения и идеи за проекти за подобряване на:

  • градските територии с потенциал за икономическо развитие;
  • градските територии с преобладаващ социален характер;
  • градските територии с културни и обществено значими функции.

Участници в едната фокус група бяха служители на общинската администрация. В другите две фокус групи участие взеха представители на заинтересованите страни, в т.ч. представители на граждански сдружения, браншови организации, НПО, бизнеса и широката общественост.

Присъстващите имаха възможността да споделят своите виждания и да ги формулират в предложения за проекти, които да се включат в проекта на ИПГВР.