Резултати

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин ще представлява целеви инструмент за планиране и управление развитието на урбанизираната територия чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия, концентрация на ресурси и използване на специфични инструменти.

ИПГВР ще създаде необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията гр. Девин като център с регионално значение, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване условията за бизнес и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.

Конкретни резултати от изпълнение на дейностите:

Идентифицирани заинтересовани страни, които ще вземат участие в процеса на изготвяне на ИПГВР на гр. Девин. Изготвен списък.

Доклад с нужди и очаквания на заинтересованите страни и причините за техния избор.

Създадена специализирана Географска информационна система на ИПГВР. На ГИС базираната платформа ще бъдат нанесени обектите, включени в плана.

Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Девин с действащи устройствени планове/схеми.

Адекватна стратегическа рамка на ИПГВР на гр. Девин (стратегически цели, приоритети, мерки и проекти)

Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР на гр. Девин

Механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация.

Осигуряване на принципите на партньорство и публичност чрез провеждане на:

  • Анкетно проучване сред населението при изготвяне на ЦПА;
  • Обществено обсъждане за представяне на резултатите от ЦПА и Визията за развитие на гр. Девин;
  • Анкетно проучване сред заинтересованите страни при формулиране на проектните идеи;
  • Фокус групи за дискутирани на проекти и дейности на ИПГВР на гр. Девин;
  • Публичен форум за представяне на ЦПА;
  • Обществено обсъждане за представяне на окончателен проект за ИПГВР на гр. Девин.

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ:
ИПГВР НА ГР. ДЕВИН, ОДОБРЕН ОТ ОБС ДЕВИН И УО НА ОПРР 2007-2013 г.