Дейности

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

Дейност 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Девин;

Дейност 2. Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.;

Дейност 3. Провеждане на обществени обсъждания с широко представителство на заинтересованите страни и целевите групи в гр. Девин;

Дейност 4. Формулиране на Стратегия и цели на ИПГВР - Ще се изработи предложение за Стратегия, която включва приоритети, цели, мерки, формулиращи начина, по който в рамките на общата визия за развитие на града ще се преодолеят проблемите, идентифицирани в целевия и проблемен анализ;

Дейност 5. Идентифициране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП;

Дейност 6. Идентификация на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията от бъдещият ИПГВР;

Дейност 7. Изготвяне на план график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;

Дейност 8. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

Дейност 9. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

Дейност 10. Процедура по одобрение на ИПГВР;

Дейност 11. Събиране, обработка и интеграция в целева интернет платформа на плана на необходимите геопространствени и атрибутивни данни за територията на гр. Девин и прилежащия хинтерланд на урбанизираното ядро;

Дейност 12. Процедура по изпълнение на изискванията на ЗООС