За проекта

На 11 декември 2014 г. беше сключен договор между община Девин и обединение „Интегриран план Девин“ за изготвяне на ИПГВР на гр. Девин.

ИПГВР на гр. Девин се разработва като публичен планов документ със стратегически характер, чрез който ще се осигури адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на гр. Девин чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.