Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 79, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин до 2020г.

На 9 юни 2015 г. Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 79, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин до 2020г., включително формулиране на стратегия и цели на ИПГВР (Дейност 4); Идентифициране на проектни идеи, проекти, възможности за публично-частно партньорство (Дейност 5); и идентифициране на заинтересовани страни (Дейност 6).

Гласували „за“ – 13, присъствали – 15, общ брой – 17.